Pirkšanas un pārdošanas noteikumi


UAB Itale (turpmāk – Uzņēmums vai mēs), uzņēmuma reģistrācijas Nr. 305412498 ,  adrese Kęstučio g. 87, Kauņa, kontakttālrunis +371 22337924, e-pasta adrese: info@hairsera.lv

Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi www.hairsera.lv e-veikalā

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk – “Noteikumi”) nosaka vispārīgos lietošanas nosacījumus www.hairsera.lv e-veikalā (turpmāk – “www.hairsera.lv”). Noteikumi tiek piemēroti, ja Pircējs izvēlas, pasūta un pērk www.hairsera.lv veikalā piedāvātās preces vai kādā citā veidā izmanto www.hairsera.lv veikala sniegtos pakalpojumus.

1.2. E-veikals www.hairsera.lv organizē preču tirdzniecību, veic un sniedz Pircējam saistītus pakalpojumus. UAB Itale (turpmāk – Uzņēmums vai mēs), uzņēmuma reģistrācijas Nr. 305412498,  Kęstučio g. 87, Kauņa, kontakttālrunis +371 22337924, e-pasta adrese: info@hairsera.lv (turpmāk tekstā – “Pārdevējs”).

1.3. Pircējs šajos noteikumos ir jebkura persona, kas iepērkas www.hairsera.lv e-veikalā vai izmanto citus www.hairsera.lv e-veikala pakalpojumus (turpmāk-“Pircējs”). Izmantot www.hairsera.lv veikalu un pirkt tajā ir tiesības: 1) rīcībspējīgai fiziskai personai, t.i. persona, kas sasniegusi pilngadību un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu; 2) nepilngadīgais vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kuram ir viņa vecāku vai aizbildņu piekrišana, 3) juridiska persona; 4) visu iepriekš minēto personu attiecīgi pilnvaroti pārstāvji.

1.4. Reģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs bez nosacījumiem apstiprina, ka viņam ir tiesības iegādāties www.hairsera.lv veikalā.

1.5. Kopā ar Pircēja iesniegto preču pasūtījumu šie Noteikumi kļūst par līgumu, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, un ir juridisks dokuments, kas ir saistošs abām pusēm. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs izveidoja  un iesniedza preču pasūtījumu www.hairsera.lv veikalā, Noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos veic samaksu un Pārdevējs uz Pircēja norādīto e-pastu nosūta apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts.

1.6. Pircējam netiek dota iespēja veikt pasūtījumu precēm www.hairsera.lv veikalā, ja viņš nav iepazinies ar Noteikumiem un (vai) tiem nepiekrīt. Gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai noteiktai to daļai, viņam nevajadzētu pasūtīt preces veikalā www.hairsera.lv. Kad Pircējs pasūta preces veikalā www.hairsera.lv, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir iepazinies un bez nosacījumiem piekrīt Noteikumiem.

1.7. Pārdevējs patur tiesības mainīt, labot vai papildināt Noteikumus. Kad Pircējs veic pirkumu www.hairsera.lv veikalā, tiek piemēroti pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošie Noteikumi, tādēļ Pircējam ieteicams iepazīties ar Noteikumiem katra pirkuma laikā.

1.8. Pārdevējs neuzņemas nekādu risku vai atbildību un tiek bez nosacījumiem atbrīvots no tā, ja Pircējs nav daļēji vai pilnībā iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam ir dota šāda iespēja.

1.9. Pārdevējam, ņemot vērā www.hairsera.lv veikalu sistēmas tehniskās iespējas, ir tiesības ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu.

1.10. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma Pircējam ierobežot www.hairsera.lv veikala pakalpojumu izmantošanu vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs izmanto www.hairsera.lv veikalu, pārkāpjot šos noteikumus, cenšas bojāt www.hairsera.lv veikala vai Pārdevēja pasūtījumu, graut interneta veikala darbības stabilitāti un (vai) drošību.

1.11. Pārdevējs var uz laiku vai pavisam pārtraukt www.hairsera.lv veikala darbību, iepriekš par to nepaziņojot Pircējam. Nepārvaramas varas gadījumā (force majeure). Pārdevējam ir tiesības apturēt līguma izpildi līdz nepārvaramas varas izzušanai, paziņojot Pircējam par pasūtījuma apturēšanu. Ja vēlākā līguma izpilde pircējam vairs nav aktuāla, tad pircējam ir tiesības atkāpties no līguma, paziņojot par to Pārdevējam. Pārdevēja darbības apturēšanas gadījumā, bet gadījumā, ja ir iespēja izpildīt apstiprinātus pasūtījumus, visas tiesības un pienākumi, kas paredzēti šajos noteikumos vai piemērojamajos tiesību aktos attiecībā uz jau izpildītiem vai nepabeigtiem pasūtījumiem, paliek spēkā.

1.12. Pārdevējs ar šo informē, apstiprina un garantē Pircējam, ka viņš kā pārdevējs ir pilnvarots organizēt, tirgoties ar Pārdevējam piederošajām precēm un sniegt Pircējam citus pakalpojumus, kas saistīti ar šādu preču pārdošanu veikalā www. hairsera.lv, kā norādīts šajos noteikumos.

1.13. Pircējs ir atbildīgs par novēlotu preču savākšanu no pakomāta.

2. Personas datu reģistrēšana un apstrāde

2.1. Pircējs var iegādāties www.hairsera.lv e-veikalā šādos veidos:

2.1.1. reģistrējoties tiešsaistē www.hairsera.lv e-veikalā;

2.1.2. bez reģistrēšanās tiešsaistē www.hairsera.lv e-veikalā;

2.1.3. iesniegzot pasūtījumu pa e-pastu: info@hairsera.lv vai pa tālruni: +371 22337924

Reģistrējoties, reģistrācijas veidlapā jānorāda šādi Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, e-pasts, adrese, uz kuru tiks piegādātas preces, tālruņa numurs, citi preces piegādei nepieciešamie dati. Juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis vārda un uzvārda vietā norāda juridiskās personas vārdu.

2.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai reģistrācijas veidlapā sniegtā informācija būtu precīza, pareiza un pilnīga. Ja mainās pircēja reģistrācijas veidlapā sniegtie dati, viņam tie nekavējoties jāatjaunina. Pārdevējs nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Pircējam un / vai trešajām personām sakarā ar to, ka Pircējs ir sniedzis nepareizus un / vai nepilnīgus personas datus vai nav mainījis vai papildinājis datus šādu izmaiņu rezultātā.

2.3. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā bez ierobežojumiem mainīt, papildināt vai anulēt savu reģistrāciju. Pēc reģistrācijas atcelšanas Pircējs zaudē iespēju izmantot un iegādāties www.hairsera.lv veikalā. Pircējs iegūst iespēju iegādāties no jauna, tikai pārreģistrējoties www.hairsera.lv veikalā.

2.4. Reģistrējoties Pircējs izveido individuālus pieteikšanās datus (lietotājvārdu un paroli) un apņemas tos turēt slepenībā un neizpaust trešajām personām. Lai mazinātu nelikumīgas pieteikšanās risku www.hairsera.lv veikalā Pircēja vārdā, ieteicams izveidot sarežģītu, neparedzamu paroli (ieteicams, ja tā sastāv no vismaz 8 rakstzīmēm, izmantojot lielos un mazos burtus), cipari un pieturzīmes, lai izvairītos no viegli paredzamiem vārdiem vārds, uzvārds utt.) un / vai skaitlis (piemēram, dzimšanas datums utt.) un mainītu to vismaz reizi 6 (sešos) mēnešos. Pircējs ir atbildīgs par viņa izveidoto pieteikšanās datu sarežģītību un to glabāšanu, kā arī par jebkādām darbībām (datu pārsūtīšana, iesniegtie pasūtījumi, lietotāju komentāri utt.), kas tiek veiktas www.hairsera.lv veikalā, reģistrējoties ar Pircēja individuālo vārdu un paroli. Ja www.hairsera.lv sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir pieteikusies interneta veikalā, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju. Ja Pircējs zaudē pieteikšanās datus, viņam ir jāmaina pieteikšanās dati. Pārdevējs nevar un nebūs atbildīgs par zaudējumiem, kas Pircējam nodarīti trešajām personām, piesakoties www.hairsera.lv veikalā, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus.

2.5. Pircēja personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Privātuma politiku. Ja Pircējs izmanto www.hairsera.lv veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Pircēja personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un atbilst realitātei.

2.6. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju, noteiktu, vai Pircējs un persona, kurai preces tiek piegādātas, ir pilngadīgs (Latvijas Republikas likumos noteiktajos gadījumos), pārdod un piegādā preces, izsniedz grāmatvedību dokumentus, atgriešanas pārmaksas un / vai naudu par atgrieztajām precēm, administrējot parādus, pildot citas saistības, kas izriet no pirkuma un pārdošanas līguma un nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus www.hairsera.lv veikala pakalpojumus.

2.7. Pircēja personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos tikai ar Pircēja piekrišanu. Pircēja piekrišana tiek izteikta, aizpildot reģistrācijas veidlapu un atzīmējot atbilstošos veidlapas laukus.

3. Preču cenas un apmaksas kārtība

3.1. Produktu cenas www.hairsera.lv veikalā norādītas eiro ar PVN.

3.2. Preces tiek pārdotas Pircējam par cenām, kas ir spēkā www.hairsera.lv veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.

3.3. Pircējs maksā par precēm vienā no šiem veidiem:

3.3.1. Par iegādātajām precēm tiek samaksāts, izmantojot paysera.lv sistēmu (izvēloties šo maksājuma veidu, jūs tiksiet novirzīts uz savu banku, izmantojot paysera.lv sistēmu, un jūs varēsit nekavējoties samaksāt par precēm, un nauda tiks pārskaitīta nekavējoties). Paysera.lv sadarbojas ar lielākajām bankām valstī, tāpēc jūs varat maksāt, izmantojot paysera.lv, ja esat vismaz vienas bankas klients. Šī ir droša maksājuma garantija. Paysera.lv to ir izveidojis, lai jūs varētu būt pārliecināti par maksājumu metožu  drošību, maksājot tiešsaistē.

3.3.2. Maksājums ar bankas pārskaitījumu, izmantojot elektronisko banku, ir avansa maksājums, kad Pircējs pārskaita naudu uz e-veikala bankas kontu.

UAB Itale

Uzņēmuma reģ. Nr.: 305412498

Maksājuma mērķis: Rēķina numurs.

Maksājums jāveic 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pēc rezervācijas apstiprināšanas sistēmā. Pretējā gadījumā pasūtījums tiek atcelts.

Atbildība par datu drošību Pircēja maksājuma brīdī šajā gadījumā gulstas uz attiecīgo banku, jo visi naudas darījumi notiek bankas elektroniskās bankas sistēmā.

3.4. Pircējam, ja viņš ir juridiska persona, ir tiesības samaksāt par precēm, apmaksājot iesniegto avansa rēķinu (sazinoties ar UAB Itale pa e-pastu: info@hairsera.lv). Saņemot avansa rēķinu, Pircējs ieskaita naudu Pārdevēja kontā avansa rēķinā norādītajā termiņā. Ja pircējs nesamaksā avansa rēķinu tajā norādītajā termiņā, preču pasūtījums netiek izpildīts. Atbildība par datu drošību Pircēja maksājuma brīdī šajā gadījumā gulstas uz attiecīgo banku, jo visi naudas darījumi notiek bankas elektroniskās bankas sistēmā.

4. Preču komplektācija un piegāde

4.1. Preces tiek piegādātas uz visām Latvijas pilsētām un apdzīvotām vietām. Pircējs var izvēlēties šādas piegādes metodes:

4.1.1. Preču piegāde, izmantojot DPD kurjeru (cena 8,54 Eur ar PVN).

4.1.2. Preču piegāde uz DPD pakomātu (cena 4,80 Eur ar PVN)

Ja izvēlaties piegādāt preces uz DPD pakomātu, šāda sūtījuma maksimāli pieļaujamais svars ir 20 kg. Maksimāli pieļaujamie izmēri: platums – 43 cm, garums – 61 cm, augstums – 36 cm. Ja Pircējs apņemas saņemt preces caur  pašapkalpošanās pakomātu, sistēmā obligāti jāizvēlas Pircēja vēlamais pakomāts. Sūtījums jāizņem no DPD pakomāta 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā.

4.1.3. Preču piegāde uz Omniva pakomātu (cena 6,35 Eur ar PVN).

Ja izvēlaties preces piegādi uz Omniva pakomātu, maksimāli pieļaujamais šāda sūtījuma svars ir 30 kg. Maksimāli pieļaujamie izmēri: platums – 38 cm, garums – 64 cm, augstums – 39 cm. Ja Pircējs apņemas saņemt preces caur paku pašapkalpošanās pakomātu, sistēmā obligāti jāizvēlas Pircēja vēlamais pakomāts. Sūtījums jāizņem no Omniva pakomāta 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā.

4.2.1. Pasūtījuma piegade parasti aizņem 10 dienas, bet neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu faktoru dēļ tas var ilgt līdz 40 dienām. Ja piegādes laiks ir ilgāks par 10 dienām, Pircējs tiks informēts pa e-pastu.

4.2.2. Pārdevējs darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Pircēja pasūtījums tiek izpildīts pilnībā, bet nevar un nesniedz nekādas garantijas. Ja pasūtīšanas vietā nav atlikuma vai pietiekamā daudzumā pasūtītās preces, Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt preci, piegādāt mazāku daudzumu vai izvēlēties pasūtītajai precei analogu vai pēc iespējas līdzīgāku preci (turpmāk tekstā – “Līdzīgs produkts”), pēc pircēja informēšanas viņa norādītajos kontaktos. Pircējs var informēt pa e-pastu par vēlmi vai nevēlēšanos, lai viņam tiktu izvēlēta līdzīga prece, e -pasts: info@hairsera.lv.

4.3. Ja Pārdevēja izvēlētā Līdzīgā produkta cena ir zemāka par Pircēja samaksāto, starpība starp samaksāto un faktisko cenu tiek ieskaitīta Pircēja kontā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no preces piegādes brīža. Ja līdzīga produkta cena ir augstāka, pārdevējs apstiprina, ka pircējam vairs nebūs jāmaksā papildus.

4.4. Ja Pircējs nav apmierināts ar Pārdevēja izvēlēto Līdzīgo preci, viņš var atgriezt šo preci. Atgriešanas faktu atzīmē rēķinā, pavadzīmē vai citā preču piegādes – pieņemšanas vai atgriešanas dokumentā.

4.5. Pieņemot Pārdevēja piegādātās Līdzīgās preces, Pircējs var tās vēlāk atgriezt (izņemot preces, kuras netiek apmainītas vai atdotas saskaņā ar tiesību aktiem) tikai saskaņā ar nosacījumiem un procedūru, kas noteikta sadaļā “Preču apmaiņa un  atgriešana ”.

4.6. Nauda par precēm, kuras Pircējs ir apmaksājis, bet kuras Pārdevējs nav piegādājis, kā arī par līdzīgām precēm, kuras Pircējs ir atgriezis sūtījuma piegādes laikā, tiek ieskaitīta Pircēja kontā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc preces sūtījuma piegādes.

4.7. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas www.hairsera.lv veikalu sistēmā uz Pircēja reģistrēto adresi, pēc piegādes izvēles uz norādīto pakomāta adresi.

4.8. Gadījumā, ja Pircējs vai saņēmējs netiek atrasts Pircēja www.hairsera.lv veikalu sistēmā norādītajā piegādes adresē, Pārdevējam ir tiesības izsniegt preces jebkuram citam pieaugušajam norādītajā adresē, un Pircējam nav tiesību izteikt jebkādas pretenzijas Pārdevējam par preces piegādi neatbilstošai personai.

4.9. Ja preces piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs, reģistrējoties www.hairsera.lv LV veikala sistēmā, norādīja nepareizu adresi, Pircējs vai saņēmējs nevar būt atrodams norādītajā adresē, persona, kas saņem preces, ir nepilngadīga, ir iesniegusi nederīgu personu apliecinošu dokumentu vai atteikusies uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (kad Pārdevējam saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem jāpārbauda preces saņēmēja vecums), preces netiek nosūtītas vēlreiz (ja vien Pircējs maksā papildus par atkārtotu piegādi); par precēm iepriekš samaksātā nauda tiek atmaksāta pēc piegādes maksas atskaitīšanas.

4.10. Ja Pircējs nepārbauda sūtījuma stāvokli, piegādāto preču pilnīgumu un neieraksta datus par sūtījuma trūkumiem, sūtījums tiek uzskatīts par piegādātu pareizi un nesabojātu.

4.11. Gadījumos, kad preču pieņemšanas laikā Pircējs pamana, ka sūtījumā nav pareizs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst viņa pasūtītajām precēm un tas nav norādīts rēķinā, pavadzīmē vai kādā citā piegādes pieņemšanas dokumentā, Pircējam nekavējoties (piegādes brīdī) jāinformē, par to Pārdevējs. Kad Pircējs konstatē, ka piegādātās preces ir neapmierinošas kvalitātes, viņš nepieņem bojātās preces un tās ir jāatdod kurjeram, kā arī jāatzīmē preču atgriešanas fakts un iemesls rēķinā, pavadzīmē vai citā piegādes vai pieņemšanas dokumentā.

4.12. Latvijas teritorijā preces tiek piegādātas no divu līdz septiņu darba dienu laikposmā, no brīža par preces apmaksas saņemšanu.

4.13. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos, ko izraisa mūsu partneru, šajā gadījumā transporta uzņēmumu un piegādātāju, piegādes problēmas. Attiecīgi piegādes un pakalpojumu sniegšanas noteikumi tiek pagarināti apstākļu dēļ, kurus mēs nevaram ietekmēt.

5. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

5.1. Visas interneta veikalā www.hairsera.lv pārdoto preču īpašības ir norādītas katrai precei pievienotajā preces aprakstā. Preču ražotāji un / vai importētāji ir atbildīgi par informāciju par preču īpašībām (tās precizitāti), un Pārdevējs ir atbildīgs tikai par šīs informācijas pareizu pasniegšanu (pārsūtīšanu) patērētājiem, ja vien likumā nav noteikts citādi.

5.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka preces www.hairsera.lv veikalā internetā var neatbilst preču faktiskajam izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā displeja (monitora) īpašību vai citu tehnisku iemeslu dēļ, kā arī pamatoti iespējamās izskata neatbilstības. Ja preču krāsas, izmēra vai formas neatbilstība ir saistīta ar pārdevēja vai ar to saistīto trešo personu rīcību, tad pārdevējs ir atbildīgs par iespējamām neatbilstībām preču izskatā.

5.3. Pārdevējs apstiprina, ka ir atbildīgs par www.hairsera.lv e-veikalā pasūtīto preču pārdošanu un nopirkto preču pareizu piegādi, preču kvalitāti, atgriešanas nosacījumu pareizu izpildi un citu pārdevēja tiesību un pienākumu īstenošanu, ko paredz tiesību akti.

6. Preču apmaiņa un atgriešana

6.1. Visu citu pārdoto preču defekti tiek novērsti, zemas kvalitātes preces tiek nomainītas un atgrieztas saskaņā ar Latvijas Republikas noteiktajiem  noteikumiem.

6.2. Lai atgrieztu preci (-es) saskaņā ar Latvijas Republikas noteiktajiem  noteikumiem, Pircējs to var izdarīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces piegādes dienas Pircējam, aizpildot preču atgriešanas aktu.

6.4. Kad Pircējs atgriež preces, ir jāizpilda šādi nosacījumi:

6.4.1. atgrieztai precei jābūt oriģinālā, tīrā iepakojumā (ar instrukcijām un garantijas talonu, ja tās tika piegādātas kopā ar preci);

6.4.2. precēm jābūt Pircējam nebojātām;

6.4.3. precei jābūt neizmantotai, nezaudējot savu komerciālo izskatu (nesabojātas etiķetes, noplēsta aizsargplēve utt.) (šis punkts neattiecas uz bojātas preces atgriešanu);

6.4.4. atgrieztai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma;

6.4.5. atgriežot preces, jāiesniedz tās iegādi apliecinošs dokuments.

6.5. Atgriežot preces, ir jāuzrāda PVN rēķins, kas tika saņemts kopā ar sūtījumu, vai cits dokuments, kas apliecina preces iegādi no Pārdevēja.

6.6. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atdotās preces, ja Pircējs neievēro noteikto preču atgriešanas kārtību.

6.7. Preču atgriešanas gadījumā Pārdevējs apņemas pārskaitīt Pircējam naudu par atgrieztajām precēm tikai pēc atgrieztās preces izvērtēšanas. Nauda tiek ieskaitīta tikai maksātāja kontā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču saņemšanas. Preču atgriešanas izmaksas sedz Pircējs.

6.8. Atgriežot nepareizu preci un / vai bojātu preci, Pārdevējs apņemas šādas preces ņemt atpakaļ un aizstāt ar analogām piemērotām precēm. Gadījumā, ja Pārdevējam nav preču, kas piemērotas nomaiņai, samaksātā summa tiek atmaksāta Pircējam.

6.9. Pircējs ir atbildīgs par pilnu atgriezto preču komplektāciju.

6.10. Pircējs visus ziņojumus un jautājumus nosūta un citādi kontaktējas pa e-pastu: info@hairsera.lv vai kontakttālruņi Nr. +371 22337924.

7. Informācijas apmaiņa

7.1. Pircējs visus ziņojumus un jautājumus nosūta un citādi kontaktējas pa e-pastu: info@hairsera.lv vai kontakttālruņi Nr. +371 22337924.

8. Domstarpības un likumdošana

8.1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

8.2. Attiecībām, kas rodas, pamatojoties uz šiem noteikumiem, piemēro Latvijas Republikas likumus.

8.3. Kaitējuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus saskaņā ar Latvijas Republikas likumos noteikto kārtību un pamatojumu.

8.4. Visas domstarpības, kas rodas šo noteikumu īstenošanas rezultātā, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

8.5. Katram patērētājam ir iespēja risināt strīdus ar Pārdevēju elektroniski, nevēršoties tiesā.

Patērētājam vispirms rakstiski jāsazinās ar Pārdevēju un 14 dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas, ja Pārdevējs nereaģē uz patērētāja prasību vai ja patērētāja prasība nav apmierināta, patērētājs var vērsties ārpustiesas patērētāju strīdu izšķiršanas iestādē, tas ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, Patērētāju strīdu risināšanas komisijā. Patērētāju strīdu risināšanas komisija (turpmāk – Komisija) ir neatkarīga koleģiāla lēmējinstitūcija, kas, pamatojoties uz patērētāja iesniegumu, risina strīdu starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju. Komisijas darbību nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Komisija ir ārpustiesas strīdu risinātāja saskaņā ar Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumu. Komisijas priekšsēdētājs un locekļi ir neatkarīgi un objektīvi strīda izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā un nav pakļauti rīkojumiem vai citādai ietekmei. Komisija, risinot strīdus, piemēro Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto kārtību.